Bình Chánh is a suburban district in Ho Chi Minh City. It is made up of 14 wards: Hưng Long, Phong Linh Chiểu Phú, Vĩnh Lc A, Vình Lc B, Qui Đc, Lê Minh Xuân, Phm Văn Hai, Bình Hưng, Bình Li, Đa Phước, Tân Kiên, Tân Nht, An Phú Tây, and Tân Qúy Tây. It also includes the township of Tân Túc. It is badly polluted due to poor solid and liquid waste management by the city.